ઓનલાઈન ફી ભરવા માટે અગત્યની સૂચનાઓ

  • વિદ્યાર્થીનું નામ, સેમેસ્ટર, ગ્રુપ અને ફી ચેક કરી વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન ફી ભરવી.
  • ઓનલાઈન ફી ભરવામાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો portal@sirppscience.edu.in પર વિદ્યાર્થીનો એનરોલ્મેન્ટ નંબર અને સ્ક્રીન શોટ સાથે ઈમેલ કરવો.
  • જયારે Paymentની પ્રોસેસ ચાલુ હોય ત્યારે પેજ રીફ્રેશ ન કરવું.

    Course
    Enrollment No:
    Receipt Re-Print